dnes je 25.6.2024

Input:

88/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 88/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 9. února 2021,
kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna horního zákona
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:
1. V části čtvrté se za nadpis části vkládá nový § 14d, který včetně nadpisu zní:
㤠14d
Surovinová politika
(1)  Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále jen „surovinová politika”) je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného bohatství a ostatních nerostných zdrojů. Surovinová politika je přijímána nejvýše na období 25 let.
(2)  Surovinová politika je podkladem pro výkon státní správy v oblastech průzkumu ložisek nerostných surovin, ochrany nerostného bohatství a stanovení dobývacích prostorů a jedním z podkladů pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci.
(3)  Surovinovou politiku schvaluje na návrh ministra průmyslu a obchodu vláda. Vláda předkládá pro informaci surovinovou politiku Poslanecké sněmovně a Senátu.
(4)  Naplňování surovinové politiky vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nejméně jednou za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu.”.
2. V § 16 se odstavec 4 zrušuje.
3. V § 25 se odstavec 4 zrušuje.
4. § 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 a 30 zní:
㤠29
Evidence
(1)  V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se jako účelové územní prvky29vedou chráněná ložisková území. O chráněném ložiskovém území se vedou
a)  identifikační údaje, kterými jsou kód, název a identifikační číslo chráněného ložiskového území, pod kterým je veden v evidenci chráněných ložiskových území,
b)  lokalizační údaje, kterými jsou hranice chráněného ložiskového území30,
c)  údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)  další údaje, kterými jsou
1.  plocha chráněného ložiskového území,
2.  nerosty ložiska,
3.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a o jeho změně.

Editorem údajů je Ministerstvo životního prostředí.
(2)  V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se dále vedou jako
Nahrávám...
Nahrávám...