dnes je 19.4.2024

Input:

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavky

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.9
Daň z přidané hodnoty – zálohy a závdavky

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o zálohách je zaměřena na:

1. Vymezení pojmů záloha, závdavek, odstupné

2. Zálohy poskytnuté – postup účtování v návaznosti na pravidla DPH

3. Zálohy přijaté – postup účtování v návaznosti na pravidla DPH

1. Vymezení pojmu

Občanský zákoník vymezuje:

Záloha

Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.

Závdavek

Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.

Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat:

  • aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo

  • aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již možné,

  • náhradu škody.

Dala-li strana závdavek a bylo-li zároveň ujednáno právo odstoupit od smlouvy, aniž se zvlášť ujednalo odstupné, považuje se závdavek za odstupné. Odstoupí-li od smlouvy strana, která závdavek dala, ztrácí právo na jeho vrácení; odstoupí-li strana, která závdavek přijala, vydá druhé dvojnásobně tolik.

V souladu s účetními předpisy se zálohy a závdavky člení na:

  • zálohy a závdavky poskytnuté,

  • zálohy a závdavky přijaté.

Jedna z možných variant:

Schéma rozdělení záloh a závdavků, použití účtů:

Přijaté zálohy a závdavky krátkodobé účet 324
- dlouhodobé účet 475
Poskytnuté zálohy a závdavky provozní na zásoby  krátkodobé i dlouhodobé  účty 151, 152, 153 
ostatní  krátkodobé účet 314 AÚ 
dlouhodobé účet 314 AÚ 
na pořízení DM na dlouhodobý hmotný majetek*)  účet 052 
na dlouhodobý nehmotný majetek*)  účet 051 
na dlouhodobý finanční majetek*)  účet 053 

*) krátkodobé i dlouhodobé

Závdavek je určitou formou zálohy, kterou poskytující strana potvrzuje zájem dluh zaplatit a ze které plynou určité specifické důsledky.

Vhodné je jejich rozlišení pomocí analytických účtů.

Zákon o daních z příjmů pohlíží na závdavek obdobně jako na zálohu.

Sankce při neplnění – viz vnitřní předpis:

"Příslušenství pohledávky, pokuty a penále"

Zálohy i závdavky se zásadně účtují podle dokladů o platbách, nikoliv podle dokladů, které zálohové platby předepisují (zálohové faktury).

K okamžiku přijetí úplaty je zároveň nutné přiznat z obdržené částky daň z přidané hodnoty a vystavit daňový doklad, který bude podkladem pro účtování DPH. Celkové vyúčtování potom bude obsahovat výši zálohové platby, která byla z hlediska DPH již vypořádána, a dále doplatek rozdělený na daň z přidané hodnoty a částku bez DPH.

Vzhledem k variantnímu účtování je třeba ve firmě rozhodnout postup.

Varianta účtování (v souladu s účtovým rozvrhem firmy):

2. Zálohy a závdavky poskytnuté na nákup zásob, dodávky energií, služeb

Č. Účetní případ MD D
1. Poskytnutá záloha z účtu peněžních prostředků 314.1 221
2. Obdržení prvního daňového dokladu - -
- - základ DPH 314.2 314.1
- - DPH*) 343.2 314.1
3. Obdržení druhého daňového dokladu (vyúčtování) - -
3. a) dosud uhrazená částka (výše zálohy) - -
- - základ DPH 518 321
- - DPH 314.2 321
3. b) doplatek do celkové ceny - -
- - základ DPH 518 321
- - DPH 343.2 321
3. c) vyúčtování zálohy 321 314.2
4. Úhrada doplatku z účtu peněžních prostředků 321 221

Použité analytické účty:

314.1 – Poskytnuté zálohy a závdavky – platba

314.2 – Poskytnuté zálohy a závdavky – vystaven daňový doklad

343.2 – DPH na vstupu v základní sazbě

*) Na podrozvahových účtech bude zaznamenána pohledávka vůči dodavateli z titulu poskytnuté zálohy ve výši DPH až do okamžiku vyúčtování

Poskytnuté zálohy a závdavky jsou nejen uvedené provozní zálohy a závdavky, ale poskytnuté zálohy a závdavky mohou být i na dlouhodobý majetek (účtová skupina 05) a zásoby (účtová skupina 15). Postup (při respektování pravidel platného zákona o DPH) bude obdobný.

3. Zálohy a závdavky přijaté na vyprodukované výkony

Č. Účetní případ MD D
1. Přijatá záloha (přijetí úplaty) na účet peněžních prostředků 221 324.1
2. Vystavení daňového dokladu - -
- - základ DPH 324.1 324.2
- - DPH*) 324.1 343.1
3. Vystavená faktura odběrateli (vyúčtování) - -
Nahrávám...
Nahrávám...