dnes je 27.5.2024

Input:

Dlouhodobý hmotný majetek

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

5.2
Dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání

Příloha č. 2: Inventární karta dlouhodobého hmotného majetku

Příloha č. 3: Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku z užívání

Struktura vnitřního předpisu o dlouhodobém hmotném majetku je zaměřena na jeho

1. Vymezení

2. Pořízení

3. Ocenění při pořízení

4. Zařazení

5. Evidenci

6. Odpisový plán

7. Technické zhodnocení

8. Inventarizaci

9. Změny způsobu oceňování

10. Vyřazení

1. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku je uvedeno v § 7 PVZÚ, vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • Pozemky (bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím)*).

 • Stavby (bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti)**).

 • Hmotné movité věci a jejich soubory (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti a předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění).

 • Pěstitelské celky trvalých porostů (vyjmenované).

 • Dospělá zvířata a jejich skupiny (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti).

 • Jiný dlouhodobý hmotný majetek (bez ohledu na výši ocenění, vyjmenovaný)***).

 • Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

 • Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.

 • Oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

*) Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v dále uvedených položkách

 • stavby,

 • pěstitelské celky trvalých porostů a

 • jiný dlouhodobý hmotný majetek.

**) Stavby zahrnují i právo stavby, pokud není zbožím.

***) Jiný dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje rovněž věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky stavby nebo jako součást ocenění v rámci položky zásoby.

Varianta vymezení dlouhodobého hmotného majetku, který firma vlastní:

Pozemky (účet 031), stavby (účet 021) bez ohledu na výši ocenění.

Analytické účty (používané v konkrétní firmě):

02110 – Administrativní budova

02120 – Sklad ...

Hmotné movité věci (účet 022), popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž ocenění je vyšší než ocenění určené účetní jednotkou a doba použitelnosti delší než jeden rok, včetně předmětů z drahých kovů.

Analytické účty (používané v konkrétní firmě):

02210 – Dopravní prostředky ....

2. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Varianty pořízení dlouhodobého hmotného majetku

A)

Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku se bude důsledně používat účet skupiny 04x (042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku), na který se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením.

B)

Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku se bude používat účet skupiny 04x (042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku), na který se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením.

Pokud nevznikají žádné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02.

3. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:

- pořizovací cenou,

- reprodukční pořizovací cenou,

- vlastními náklady.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Náklady s pořízením majetku související nejsou taxativně vymezeny a mohou se lišit dle konkrétního pořizovaného majetku.

Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Vlastními náklady u dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.

Jedna z možných variant:

Při pořízení majetku (nákupem) oceněného pořizovací cenou bude postupováno v souladu s § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. V případě, že na pořízení majetku bude poskytnut úvěr, nebudou úroky součástí pořizovací ceny.

Pokud v průběhu účetního období bude vytvořen dlouhodobý hmotný majetek vlastní činností, potom bude jako dodatek tohoto vnitřního předpisu vydán postup pro vyčíslení výše vlastních nákladů, tj. výše přímých nákladů vynaložených na výrobu a popřípadě i výše přiřaditelných nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho výrobě.

Pokud nastane případ ocenění majetku reprodukční pořizovací cenou (například v případě majetku získaného darováním) bude i pro stanovení výše tohoto ocenění vydán dodatek tohoto předpisu, kde bude uveden způsob zjištění této ceny.

4. Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí:

- dokončení věci a

- splnění technických funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání (způsobilost provozu).

Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

Jedna z možných variant:

Zařazení dlouhodobého hmotného majetku bude provedeno vždy na základě protokolu o zařazení dlouhodobého majetku do užívání vzor protokolu je uveden v příloze č. 1.

Za správný termín zařazení majetku do užívání a za jeho správné ocenění (včetně veškerých vedlejších nákladů spojených s pořízením) odpovídá: .......

Platné klasifikace zavedené Českým statistickým úřadem: www.czso.cz

5. Evidence dlouhodobého hmotného majetku

Evidence jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku je vedena na inventárních kartách dlouhodobého hmotného majetku (v souladu s programem "Majetek") – vzor karty je uveden v příloze č. 2.

Za evidenci v průběhu užívání majetku odpovídá:...............

6. Odpisový plán

Příklad z řady variant

Všechny druhy hmotného majetku budou účetně odpisovány rovnoměrně po celou dobu jejich ekonomické životnosti.

Tato metoda vychází ze stanovení tří veličin: pořizovací výdaje, zbytkové hodnoty majetku a odhad doby jeho používání (užitečnosti).

Výpočet roční výše odpisů = (Pořizovací výdaje – Zbytková hodnota) / Užitečnost v letech

Zbytkovou hodnotu a dobu používání stanoví odpovědný pracovník ................

Výjimku tvoří majetek vymezený vnitřním předpisem: "Metoda komponentního odpisování

Daňově bude odpisován dlouhodobý hmotný majetek rovnoměrným způsobem. Za správné zatřídění majetku do odpisových skupin dle daňového zákona odpovídá: ............

Změny ve způsobu odpisování

V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období.

Podle změny v průběhu používání majetku se aktualizuje (účetní) odpisový plán.

Není však možné opravovat výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.

Pokud by došlo k některé z uvedených změn, bude vydán dodatek tohoto vnitřního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze v účetní závěrce.

7. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

V souladu s vyhláškou (s účinností od účetního období 2014) § 47 odst. 4 a 5 PVZÚ:

Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav,

 • pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí nebo v případě

 • majetku vykazovaného v položce stavby dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby.

Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

Poznámka:

V případě nemovité kulturní památky a církevní stavby, která je oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ, se ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení; toto technické zhodnocení je odpisováno samostatně.

V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

Varianty:

Vymezení hranice ocenění:

- ocenění je vyšší než 80 000 Kč (pro veškeré technické zhodnocení)

A)

Náklady v souvislosti s technickým zhodnocením budou vždy účtovány jako náklady na pořízení dlouhodobého majetku (tj. i částky, které nepřesáhnout limit 80 000 Kč) a budou účtovány na účty skupiny 04, resp. 02.

B)

Technické zhodnocení bude sledováno na analytických účtech k účtům skupiny 04x – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pokud dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období nepřevýší limit, tj. 80 000 Kč, zaúčtuje se na účet 548 – Ostatní provozní náklady.

8. Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku

Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem Inventarizace majetku a závazků) jedenkrát ročně.

V rámci této inventarizace bude:

- porovnán stav majetku vykázaný v účetnictví se stavem skutečným (zjištěným inventurou),

- posuzována výše ocenění tohoto majetku.

8.1. Stav majetku na základě výsledků inventarizace

Varianty provádění inventur (zjišťování skutečného stavu):

U nemovitých věcí, které podléhají zápisům do katastru nemovitostí, je třeba kombinovat fyzickou a dokladovou inventuru. Základem dokladové inventury jsou listy vlastnictví (LV). Při fyzické inventuře pozemků se zjišťuje jejich skutečný stav v terénu (vyznačení, stav, zajištění apod.). Při fyzické inventuře staveb, budov, či hal projde inventarizační komise příslušné objekty a zapisuje je jednotlivě do inventurních soupisů. Současně kontroluje příslušenství budov, např. hygienická zařízení, radiátory, osvětlovací tělesa, výtahy; získává přehled o využití majetku, zjišťuje příčiny znehodnocení nebo poškození majetku, získává náměty pro technické zhodnocení (modernizaci, rekonstrukci) apod.

Při fyzické inventuře strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků, inventáře (samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí) označených inventárními čísly, se kontroluje jejich stav a dále i úplnost jejich příslušenství.

8.2. Ocenění majetku na základě výsledků inventarizace

Na základě výsledků inventarizace je možno tvořit k účtům majetku opravné položky a to výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku.

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví (zjištěné po odpočtu oprávek tohoto majetku). Zejména:

 • znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit,

 • zcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět.

Konkrétní postupy ke

Nahrávám...
Nahrávám...