dnes je 23.7.2024

Input:

Dlouhodobý nehmotný majetek

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 17 minut

5.1
Dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání

Příloha č. 2: Inventární karta dlouhodobého majetku

Příloha č. 3: Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku z užívání

Struktura vnitřního předpisu o dlouhodobém nehmotném majetku je zaměřena na jeho:

1. Vymezení

2. Pořízení

3. Ocenění při pořízení

4. Zařazení

5. Evidenci

6. Odpisový plán

7. Technické zhodnocení

8. Inventarizaci

9. Změny způsobu oceňování

10. Vyřazení

1. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku

Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku je uvedeno v § 6 PVZÚ, vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zejména:

 • Nehmotné výsledky vývoje (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti).

 • Software (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti).

 • Ocenitelná práva (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti).

 • Goodwill (bez ohledu na výši ocenění).

Dále – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který obsahuje zejména:

 • povolenky na emise a

 • preferenční limity.

Dále – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, a poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:

 • znalecké posudky,

 • průzkumy trhu,

 • plány rozvoje,

 • návrhy propagačních a reklamních akcí,

 • certifikace systému jakosti,

 • software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány, plány povodí.

Varianta vymezení dlouhodobého nehmotného majetku, který vlastní účetní jednotka

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou dále uvedené složky majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než ocenění určené účetní jednotkou.

Software (účet 013) – bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je:

a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,

b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.

Analytické účty (používané v konkrétní firmě):

01310 – SW–Účetnictví

01320 – SW–Majetek

01330 – SW–Sklady ...

Ocenitelná práva (účet 014) zahrnují zejména licence, předměty průmyslových práv.

2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Varianty:

A)

Při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se důsledně bude používat účet skupiny 04x (041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku), na který se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením.

B)

Při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se bude používat účet skupiny 04x (041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku), na který se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením.

Pokud nevznikají žádné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01.

3. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:

 • pořizovací cenou,

 • reprodukční pořizovací cenou,

 • vlastními náklady.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Náklady s pořízením majetku související nejsou taxativně vymezeny a mohou se lišit dle konkrétního pořizovaného majetku.

Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Vlastními náklady u dlouhodobého nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, která se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.

Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Ocenění povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem nebo držitelem se nesnižuje o částku zaúčtovanou ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34. Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv nebo při odpisu preferenčního limitu bezúplatně nabytého prvním držitelem, který lze odpisovat, se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

Jedna z možných variant:

Při pořízení majetku (nákupem) oceněného pořizovací cenou bude postupováno v souladu s § 47 vyhlášky. V případě, že na pořízení majetku bude poskytnut úvěr, nebudou úroky součástí pořizovací ceny.

Pokud v průběhu účetního období bude vytvořen dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností, potom bude jako dodatek tohoto vnitřního předpisu vydán postup pro vyčíslení výše vlastních nákladů, tj. výše přímých nákladů vynaložených na výrobu a výše nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho výrobě.

Pokud nastane případ ocenění majetku reprodukční pořizovací cenou (například v případě majetku získaného darováním) bude i pro stanovení výše tohoto ocenění vydán dodatek tohoto předpisu, kde bude uveden způsob zjištění této ceny.

4. Zařazení dlouhodobého majetku

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

Jedna z možných variant:

Zařazení dlouhodobého majetku bude provedeno vždy na základě protokolu o zařazení dlouhodobého majetku do užívání vzor protokolu je uveden v příloze č. 1.

Za správný termín zařazení majetku do užívání a za jeho správné ocenění (včetně veškerých vedlejších nákladů spojených s pořízením) odpovídá: .......

5. Evidence dlouhodobého nehmotného majetku

Evidence jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku (v souladu s programem "Majetek") – vzor karty je uveden v příloze č. 2.

Za evidenci v průběhu užívání majetku odpovídá:...............

6. Odpisový plán

Příklad z řady variant

Všechny druhy nehmotného majetku budou účetně odpisovány rovnoměrně po celou dobu jejich užívání.

Poznámka:

Pro dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021 platí, že účetní odpisy jsou zároveň i daňově účinným nákladem při splnění podmínek § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. Účetní jednotka se může rozhodnout, že toto ustanovení, které je v souladu s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (účinnou od 1. 1. 2021), použije i pro dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v roce 2020.

Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2020 byl nehmotný majetek zařazen zároveň i do zákona o daních z příjmů – § 32a Odpisy nehmotného majetku – (platí pro majetek zaevidovaný ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004 a později).

Odpisování nehmotného majetku od roku 2005 do roku 2020:

Daňový odpis se uplatňuje ve výši stanovené podle počtu měsíců odpisování, počínaje měsícem po jeho zařazení. Na rozdíl od hmotného majetku toto daňové odpisování nelze přerušit.

Doba odpisování, pokud nevyplývá z licenční smlouvy, je stanovena následovně:

Software a nehmotné výsledky vývoje 36 měsíců
Audiovizuální díla 18 měsíců
Ostatní a není-li doba užití určena smlouvou 72 měsíců

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; odpis se počítá poprvé za měsíc následující po zařazení majetku, u smluv na dobu určitou je možno odpisy stanovit s přesností na dny. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, odepisuje se bez přerušení.

Preferenční limity lze účetně odpisovat podle času nebo výkonů. Povolenky na emise a preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, se neodpisují.

V případě odpisování povolenek na emise a preferenčních limitů (z pohledu zákona o daních z příjmů) se použije § 24 odst. 2 písm. v) bod 2; účetní odpisy jsou daňovým nákladem jen v případech, kdy byl tento majetek nabyt úplatně. V případech účtování o bezúplatném nabytí však nebudou účetní odpisy produkčních kvót daňovým nákladem.

Pro účtování o preferenčních limitech nabytých v účetních obdobích, která předcházela účetnímu období započatému v roce 2005, se použijí účetní metody, které byly použity při jejich nabytí, a to až do doby jejich vyřazení

Majetek až do jeho vyřazení bude v datovém souboru počítače. V rámci používaného software bude účetně i daňově odpisován.

V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období.

Podle změny v průběhu používání majetku se aktualizuje (účetní) odpisový plán.

Není však možné opravovat výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.

Pokud by došlo ke změně postupu odpisování, bude vydán dodatek tohoto vnitřního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze účetní závěrky.

7. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

V souladu s § 47 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (s účinností od účetního období 2014) :

Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku.

Varianty:

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v období od 1. 1. 2021 a později

A)

Náklady v souvislosti s technickým zhodnocením budou vždy účtovány jako náklady na pořízení dlouhodobého majetku a budou účtovány na účty skupiny 04, resp. 01.

(Od 1. 1. 2021 není problematika technického zhodnocení nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2021 dále upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Cenový limit z pohledu technického zhodnocení stanovuje účetní jednotka tak, aby došlo k dodržení příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

B)

Technické zhodnocení bude sledováno na analytických účtech k účtům skupiny 04x – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pokud dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období nepřevýší limit, tj. ............. Kč (tento cenový limit si volí účetní jednotka), zaúčtuje se na účet 518 – Ostatní služby.

(Od 1. 1. 2021 není problematika technického zhodnocení nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2021 dále upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Cenový limit z pohledu technického zhodnocení stanovuje účetní jednotka tak, aby došlo k dodržení příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 – účetní jednotka použije nové znění ZDP účinné od 1. 1. 2021

A)

Náklady v souvislosti s technickým zhodnocením budou vždy účtovány jako náklady na pořízení dlouhodobého majetku a budou účtovány na účty skupiny 04, resp. 01.

(Od 1. 1. 2021 není problematika technického zhodnocení nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2021 dále upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na základě přechodných ustanovení si účetní jednotka může zvolit, zda bude postupovat v souladu s novelou zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinnou od 1. 1. 2021 a toto nové znění bude aplikovat i na dlouhodobý nehmotný majetek pořízený již od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V tomto případě si cenový limit z pohledu technického zhodnocení stanovuje účetní jednotka tak, aby došlo k dodržení příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

B)

Technické zhodnocení bude sledováno na analytických účtech k účtům skupiny 04x – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pokud dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období nepřevýší limit, tj. ............. Kč (tento cenový limit si volí účetní jednotka), zaúčtuje se na účet 518 – Ostatní služby.

(Od 1. 1. 2021 není problematika technického zhodnocení nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2021 dále upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na základě přechodných ustanovení si účetní jednotka může zvolit, zda bude postupovat v souladu s novelou zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 a toto nové znění bude aplikovat na dlouhodobý nehmotný majetek pořízený již od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V tomto případě si cenový limit z pohledu technického zhodnocení stanovuje účetní jednotka tak, aby došlo k dodržení příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 – účetní jednotka použije původní znění ZDP platné v roce 2020

Vymezení hranice ocenění:

 • ocenění je vyšší než

Nahrávám...
Nahrávám...