dnes je 23.7.2024

Input:

Dluhy po splatnosti

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

9.2
Dluhy po splatnosti

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Odpis nezaniklého dluhu

2. Evidence odepsaného dluhu až do jeho zániku na podrozvahových účtech

3. Promlčené dluhy – daňové řešení

Jedna z možných variant:

Při řešení dluhů po splatnosti je třeba vycházet ze stavu podle jednotlivých dluhů a provést jejich případný odpis (včetně zajištění jejich evidence na podrozvahových účtech).

V souladu se zákonem o daních z příjmů je třeba postupovat u dluhů promlčených nebo u nichž uplynulo více než 30 měsíců od jejich splatnosti.

1. Odpis nezaniklého dluhu

Jestliže bude na základě rozhodnutí vedení firmy odepsán dluh, potom bude zaúčtován ve prospěch zdanitelných výnosů (MD 321 / Dal 648).

2. Evidence odepsaného dluhu až do jeho zániku na podrozvahových účtech

Odepsaný dluh bude evidován až do jeho zániku na podrozvahovém účtu:

782 – Odepsané dluhy – nezaniklé

Viz vnitřní předpis "Pravidla pro podrozvahové účty“.

3. Promlčené dluhy – daňové řešení

§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 11 postihuje dluhy promlčené (k čemuž obvykle dochází po 3 nebo 4 letech), nebo u nichž už uplynulo více než 30 měsíců*) od splatnosti, pokud se při jejich vzniku jednalo o daňový náklad až na určité výjimky.

Podle tohoto ustanovení se výsledek hospodaření zvyšuje o

- částku neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela.

Toto se nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku a u ostatních poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných

Nahrávám...
Nahrávám...