dnes je 23.7.2024

Input:

Elektronická písemnost

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Elektronická písemnost

MVDr. Milan Vodička

Elektronická písemnost je písemnost v jiné než materiální (listinné) podobě. Nejčastěji se bude jednat o formu digitální, která může vzniknout několika způsoby:

  1. je vytvořena prostředky výpočetní techniky, mezi které v širším slova smyslu patří i mobilní telefony, tablety apod.,
  2. je převedena z listinné podoby do digitální, např. naskenováním, pořízením fotografie listiny atd.,
  3. je převedena z listinné do elektronické podoby procesem tzv. autorizované konverze dokumentů, kdy výstup této konverze má stejné účinky jako vstup (původní listina), vzniká tedy ověřená kopie v digitální podobě.

Rovnoprávné účinky dokumentů v podobě listinné a elektronické je zakotveno v článku 46 nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (dále jen "nařízení eIDAS"):

Právní účinky elektronických dokumentů

Elektronickému dokumentu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu.

Obdobné obecné ustanovení zrovnopravňující formy právního jednání najdeme v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v jeho ustanovení § 562 odst. 1:

(1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Veřejnoprávní elektronická písemnost

Zákon č. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen "ZETR") definuje v § 5 písm. a)  veřejnoprávní podepisující, mezi které řadí stát, územní samosprávný celek, právnickou osobu zřízenou zákonem nebo právnickou osobu zřízenou nebo založenou státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem.

Těmto veřejnoprávním podepisujícím klade ZETR za povinnost, aby k dokumentu, kterým právně jednají:

  1. byl připojen kvalifikovaný elektronický podpis, pokud to vyžaduje právní předpis nebo to vyplývá z povahy právního jednání nebo
  2. není-li splněna podmínka uvedená v předchozím bodu, byl dokument zapečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí a
  3. v obou uvedených případech byl podepsaný anebo zapečetěný dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.

Pod pojmem právní jednání si lze

Nahrávám...
Nahrávám...