dnes je 22.7.2024

Input:

Elektronické podání

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Elektronické podání

MVDr. Milan Vodička

Podáním se rozumí právní jednání vůči orgánu veřejné moci. Obecně platnými požadavky je určení toho, kdo jej činí, čeho se týká a co je navrhováno. Bez ohledu na označení je podání posuzováno vždy podle svého obsahu. Pro elektronickou formu podání se používá legislativní termín "datová zpráva".

Právní úprava nejčastějších podání:

Právní předpis Použitá zkratka Označení Úprava
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Úkon vůči správci daně § 70 až § 73
Zákon č. 582/1991 Sb., o provádění sociálního zabezpečení ZOPSZ Podání nebo jiný úkon § 123e
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ZNP Podání nebo jiný úkon § 162
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Úkon vůči správnímu orgánu § 37
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád OSŘ Podání § 42
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní SŘS Podání obsahující úkon § 37
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád Podání § 59

Jako projev vůle subjektu, který podání činí, je v procesních předpisech používána formulace, že podání v elektronické podobě "je podepsáno způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu". Účinek vlastnoručního podpisu v případě elektronické formy je výslovně uveden:

a) v článku 25 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) při použití kvalifikovaného elektronického podpisu, to znamená podpisu, který je vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů1 a je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru,

b) při podání prostřednictvím datové schránky v souladu a za podmínek uvedených v ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Obdobně je účinek vlastnoručního podpisu dovozován také při použití uznávaného elektronického podpisu podle § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, pokud je podepsán elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči orgánu veřejné moci (resp. veřejnoprávnímu podepisujícímu).

Účinek podpisu může být pro účely některých podání v elektronické podobě nahrazen také dalšími způsoby definovanými v procesních předpisech. Jedná se o:

c) ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, např. podle § 71 odst. 1 písm. b) DŘ,

d) využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově

Nahrávám...
Nahrávám...