dnes je 1.3.2024

Input:

Používání Daňové informační schránky PLUS (DIS+)

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

3.8
Používání Daňové informační schránky PLUS (DIS+)

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Struktura vnitřního předpisu o používání Daňové informační schránky PLUS (dále jen "DIS+"):

1. Předmět vnitřního předpisu

2. Základní informace o DIS+

3. Přístup do DIS+

4. Práce s DIS+

5. Zrušení pověření přístupem do DIS+

6. Zneplatnění přístupových údajů do DIS+

1. Předmět vnitřního předpisu

Vnitřní předpis upravuje problematiku používání DIS+, vymezuje způsob přístupu do DIS+ a práci s DIS+ včetně možnosti využití veškerých alternativ online komunikace se správcem daně. Dále specifikuje způsob, jakým se zruší pověření přístupem do DIS+ a v neposlední řadě i zneplatnění přístupových údajů v případě, že došlo k jejich ztrátě či zcizení.

2. Základní informace o DIS+

DIS+ je nástrojem, který slouží daňovému subjektu pro přístup k informacím, které jsou poskytované finanční správou. Tyto informace se týkají daňových povinností příslušné účetní jednotky. V rámci DIS+ má účetní jednotka možnost odesílat svá podání správci daně, dále může nahlížet na osobní daňové účty. Součástí tohoto nástroje je i osobní daňový kalendář, jež slouží k informování účetní jednotky o blížícím se termínu příslušné události (např. podání daňového přiznaní, platba zálohy apod.).

Účetní jednotka si aktivovala dne XX. XX. 20XX DIS+ prostřednictvím přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek na portálu www.mojedane.cz .

3. Přístup do DIS+

Pro přístup do DIS+ používá účetní jednotka portál www.mojedane.cz .

3.1 Osoby oprávněné k přístupu do DIS+

Varianta A: Účetní jednotka je podnikající fyzická osoba

K přístupu do DIS+ podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba: (jméno, příjmení, datum narození, adresa)

K přístupu do DIS+ podnikající fyzické osoby bylo přiděleno pověření přístupem osobě: (jméno, příjmení, datum narození, adresa) s následujícím rozsahem oprávnění: (uveďte rozsah oprávnění – např. pouze možnost prohlížet příslušné informace pro konkrétní daň / daně; jednoznačné vymezení jednotlivých oprávnění v rámci DIS+ v souladu s aktivitami přidělenými v DIS+ pod odkazem "NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU" – "UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ") – tímto způsobem specifikujte veškeré uživatele, kteří mají přístup do DIS+ prostřednictvím pověření přístupem

Pověření přístupem do DIS+ není zmocněním ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, či zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Varianta B: Účetní jednotka je právnická osoba

K přístupu do DIS+ právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby / vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku: (jméno, příjmení, datum narození, adresa)

K přístupu do DIS+ právnické osoby bylo přiděleno pověření přístupem osobě: (jméno, příjmení, datum narození, adresa) s následujícím rozsahem oprávnění: (uveďte rozsah oprávnění – např. pouze možnost prohlížet příslušné informace pro konkrétní daň / daně; jednoznačné vymezení jednotlivých oprávnění v rámci DIS+ v souladu s aktivitami přidělenými v DIS+ pod odkazem "NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU" – "UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ") – tímto způsobem specifikujte veškeré uživatele, kteří mají přístup do DIS+ prostřednictvím pověření přístupem

Pověření přístupem do DIS+ není zmocněním ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, či zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Přihlášení do DIS+

Přihlášení do DIS+ probíhá nejméně 1x denně / měsíčně / či ve zde vymezených termínech osobou, která je oprávněná pro přístup do DIS+ (dále jen "přihlášená osoba").

Možná varianta:

Osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa) se přihlašuje do DIS+ prostřednictvím portálu www.mojedane.cz prostřednictvím (služby Identita občana / datovou schránkou / přístupovými údaji, které byly přiděleny finanční správou – v tomto případě uveďte i telefonní číslo či e-mailovou adresu příslušné přihlášené osoby z důvodu dvoufaktorového ověření).

Níže specifikujte další osoby pověřené přístupem do DIS+ (pokud takové existují) – může se jednat např. o daňového poradce či relevantní zaměstnance účetní jednotky apod.

4. Práce s DIS+

Bezprostředně po přihlášení je povinností přihlášené osoby (jméno, příjmení):

  • (specifikujte veškeré povinnosti, které musí příslušná přihlášená osoba realizovat před započetím dalších úkonů v DIS+ – např. kontrola daňového kalendáře; kontrola, zda byla uhrazena daňová povinnost v termínu; kontrola, zda byla uhrazená daňová povinnost připsána na účet správce daně ve stanoveném termínu apod.)

Následně přihlášená osoba pracuje s DIS+ v rozsahu svého oprávnění.

Během veškerých aktivit přihlášená osoba dodržuje veškeré bezpečnostní zásady a pokyny, tak aby došlo k zamezení případného zneužití či zcizení dat neoprávněnou osobou.

Po skončení práce s DIS+ musí přihlášená osoba zajistit bezpečné odhlášení z informačního systému daňových informačních schránek.

Možná varianta:

Níže specifikujte úkony, které je nezbytné učinit bezprostředně po přihlášení do DIS+ i pro osoby pověřené přístupem do DIS+ (pokud takové existují)

Bezprostředně po přihlášení je povinností přihlášené osoby (jméno, příjmení):

  • (specifikujte veškeré povinnosti, které musí příslušná přihlášená osoba realizovat před započetím dalších úkonů v DIS+ – např. kontrola daňového kalendáře; kontrola, zda byla uhrazena daňová povinnost v termínu; kontrola, zda byla uhrazená daňová povinnost připsána na účet správce daně ve stanoveném termínu apod.)

Následně přihlášená osoba

Nahrávám...
Nahrávám...