dnes je 22.7.2024

Input:

Pravidla pro analytické účty

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.2
Pravidla pro analytické účty

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na vymezení základních pravidel při tvorbě analytických účtů.

Jedna z možných variant (pouze ukázka tvorby části analytických účtů k účtům syntetickým):

V rámci syntetických účtů budou vytvářeny analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů zejména podle

- potřeb účetní závěrky,

- požadavků právních předpisů a

- dalších interních potřeb.

Analytické účty jsou součástí hlavní knihy (zápisy na syntetických i analytických účtech se provádějí zároveň – jedním vstupem).

(pravidla je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám)

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

022 – Hmotné movité věci a jejich soubory

022.10 – Stroje, přístroje, zařízení

022.21 – Dopravní prostředky – osobní

022.22 – Dopravní prostředky – nákladní

022.30 – Inventář

082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům

082.10 – Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením

082.21 – Oprávky k dopravním prostředkům – osobním

082.22 – Oprávky k dopravním prostředkům – nákladním

082.30 – Oprávky k inventáři

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Analyticky bude členěn podle jednotlivých akcí.

Účtová třída 1 – Zásoby

112 – Materiál na skladě

Analyticky bude členěn podle jednotlivých skladů (dle odpovědných zaměstnanců)

112.10 – Sklad 1...

112.20 – Sklad 2...

112.30 – Sklad 3...

112.40 – Sklad 4...

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

211 – Peněžní prostředky v pokladně

221 – Peněžní prostředky na účtech

Analyticky budou členěny podle jednotlivých měn

211.10 – Peněžní prostředky v pokladně – CZK

211.20 – Peněžní prostředky v pokladně – EUR

211.30 – Peněžní prostředky v pokladně – USD

211.40 – Peněžní prostředky v pokladně – GBP

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Pohledávky a závazky budou důsledně analyticky vedeny podle jednotlivých měn. Pohledávky budou důsledně analyticky členěny na dlouhodobé a krátkodobé.

Účetní program umožňuje další třídění (zejména podle IČ, DIČ, případně jiných označení) podle konkrétních dlužníků a věřitelů (není nutné vytvářet analytické účty podle věřitelů).

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Základní kapitál: analyticky budou členěny podle jednotlivých vlastníků.

Rezervy: analyticky budou členěny podle jednotlivých titulů.

Dlouhodobé závazky: účetní program umožňuje třídění podle konkrétních věřitelů (není nutné vytvářet analytické účty podle věřitelů).

Účtová třída 5 – Náklady

Analyticky budou členěny dle řádek výkazu zisku a ztráty se zohledněním potřeb daňových zákonů.

Účtová třída 6 – Výnosy

Analyticky budou členěny dle řádek výkazu zisku a ztráty se zohledněním potřeb daňových zákonů.

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Účty rozvažné a účet zisků a ztrát nebudou analyticky členěny.

Podrozvahové účty – navazují na vnitřní předpis "Pravidla pro podrozvahové účty.

Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví

Vytváří se pouze v případě vedení dvouokruhového účetnictví.

Navazuje na vnitřní předpis "Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví“.

Komentář:

Směrná účtová osnova určuje uspořádání a

Nahrávám...
Nahrávám...