dnes je 22.7.2024

Input:

Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

9.3
Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Vymezení pojmů příslušenství pohledávky a smluvní pokuty a penále

2. Daňová účinnost sankcí

3. Účtování sankcí

1. Vymezení pojmů

Občanský zákoník stanoví, že příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním (§ 513 OZ):

 • Úroky (§ 1802 až § 1806 OZ):

Mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Má se za to, že se ujednaná výše úroků týká ročního období. Úroky se platí v téže měně jako hlavní dluh (jistina).

 • Úrok z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky jsou vymezen v § 1970 OZ:
  Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení....

Výši úroku z prodlení i uvedených nákladů stanoví vláda nařízením:

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, stanoví:

 • Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

 • Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

Smluvní pokuta, penále je vymezena v § 2048 až § 2052 OZ – zejména:

Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v  určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

Jedna z možných variant:

V případech, kdy právní předpisy stanoví možnost volby na straně věřitele uplatnit smluvní sankce vůči dlužníkovi, bude postupováno vůči dlužníkům individuálně podle rozhodnutí finančního ředitele.

Stanovisko NÚR I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele:

V souladu se soukromým právem je plně v dispozici věřitele, zda po dlužníkovi plnění z titulu příslušenství bude či nebude požadovat; to je obvykle závislé na bonitě dlužníka. Pokud není dlužník schopen splatit vlastní pohledávku, zřejmě nebude také schopen splatit příslušenství. V takovém případě  je splnění podmínek pro vznik příslušenství i jeho případné uplatnění vůči dlužníkovi mimo předmět účetnictví, neboť za těchto okolností takové skutečnosti nezpůsobí přírůstek majetku a výnos. Vzhledem k tomu, že uplatnění příslušenství vůči dlužníkovi je plně v dispozici věřitele, lze předpokládat, že věřitel počínající si s péčí řádného hospodáře uplatní příslušenství a účtuje o pohledávce z titulu příslušenství v případech, kdy je předpoklad, že pohledávka bude  uhrazena, tedy za předpokladu dostatečné míry jistoty, že je skutečným aktivem a její uplatnění skutečným výnosem.

2. Daňová účinnost sankcí

Zákon o daních z příjmů:

Daňově neúčinné (stanovené § 25 odst. 1 písm. f) ZDP) jsou:

 • penále, úroky z prodlení a pokuty (s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP),

 • přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění a

  • náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu.

Daňově účinné (stanovené § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP) jsou:

 • smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále

 • úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2 ZDP (fyzická osoba), který nevede účetnictví, jen pokud byly zaplaceny.

Další daňové souvislosti jsou uvedeny v § 24 odst. 2 písm. zc) a § 23 odst. 4 písm. e).

3. Účtování sankcí

Jedna z možných variant:

Účtování v případě věřitele:

Účtování MD D
Vznik pohledávky*) 315 644
Inkaso **) 221 315

*) k vyloučení takových pohledávek ze zdanitelných výnosů dle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP bod 1.

**) ve zdaňovacím období přijetí platby se zvýší základ daně dle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 6.

Účtování smluvních pokut v okamžiku, kdy je hodláme uplatnit (stanovisko NÚR I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele)

Účtování sankcí v případě dlužníka:

Účtování MD D
Smluvní pokuty a úroky z prodlení*) 544 379
Penále a úroky z prodlení (daňový řád – dle jednotlivých daní) 545 34x
Pokuty (např. pořádková dle daňového řádu, dle celního zákona a jiných právních předpisů) 545 379

*) daňově účinné = zaplacené (tj. ovlivňují základ daně

Nahrávám...
Nahrávám...