dnes je 23.7.2024

Input:

Stravování zaměstnanců

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

13.2
Stravování zaměstnanců

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Stanovení formy stravování zaměstnanců

2. Stanovení výše příspěvku zaměstnance na stravování a způsob jeho úhrady

3. Evidenci stravenek

1. Stanovení formy stravování zaměstnanců:

Jedna z možných variant:

 • vlastní závodní jídelna,

 • tzv. "stravenkový paušál"

 • závodní jídelna provozovaná cizím subjektem,

 • dovoz hotových jídel,

 • poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů (Gastroticket apod.),

 • jiné formy.

Ať je zvolena jakákoliv forma, od 1. 1. 2024 jsou daňové podmínky sjednoceny.

Podle zákona o daních z příjmů je možno rozdělit různé formy závodního stravování na tři základní skupiny:

a) Provoz vlastního zařízení závodního stravování

 • firma provozuje vlastní kuchyň a jídelnu (kantýnu) nebo

 • firma zajišťuje stravování ve vlastním zařízení formou služby jiného subjektu (nejedná se o případ, kdy je toto zařízení pronajato na základě smlouvy o pronájmu).

Do daňových nákladů lze zahrnout náklady na provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin.

Od 1. 1. 2024 však musí mít zaměstnavatel písemně zakomponováno, že nároky na stravování jsou závazkem zaměstnavatele v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, v pracovní smlouvě či jiné smlouvě.

b) Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu (tzv. stravenkový paušál)

Výši příspěvku stanovuje účetní jednotka. Jedná se o daňově uznatelný náklad v plné výši. Od 1. 1. 2024 však musí mít zaměstnavatel písemně zakomponováno, že nároky na stravování jsou závazkem zaměstnavatele v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, v pracovní smlouvě či jiné smlouvě.

c) Závodní stravování poskytnuté prostřednictvím jiných subjektů

 • firma zabezpečuje závodní stravování v provozovnách veřejného stravování nebo v restauračním zařízení na základě nakoupených stravenek,

 • firma smluvně zajišťuje závodní stravování v zařízení jiného provozovatele závodního stravování,

 • firma zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu,

 • firma zajišťuje závodní stravování dovozem stravy do vlastní výdejny.

Od 1. 1. 2024 došlo ke změně v oblasti poskytování nepeněžitých příspěvků na stravování či u stravování poskytovaného dodavatelsky. Zaměstnavatel může uplatnit daňově účinné veškeré výdaje (příspěvky) na stravování (poskytnuté v jakékoliv podobě či výši), avšak firma musí mít písemně zakomponováno, že nároky na stravování jsou závazkem zaměstnavatele v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, v pracovní smlouvě či jiné smlouvě.

Do 31. 12. 2023 platilo, že firma může daňově uplatnit 55 % ceny jednoho hlavního jídla. Tato částka však nemohla přesáhnout 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5–12 hodin, které bylo stanoveno zákoníkem práce. V případě, že pracovní směna (v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou byl zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci) trvala déle než 11 hodin, bylo možné uplatnit jako daňově účinný náklad příspěvek na další jedno hlavní jídlo.

Cenou hlavního jídla se rozuměla cena jídla, kterou zaplatila firma, včetně poplatku za zprostředkování prodeje stravenek.

Při zajištění závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů formou dovážení jídel do vlastních výdejen, lze daňově uplatnit také výdaje spojené s dovozem a výdejem jídla (tj. náklady na dopravu hotových jídel, související mzdové náklady, náklady na spotřebu energie, náklady na ohřívání stravy – vařiče, mikrovlnné trouby, náklady na nákup nádobí apod.).

2. Stanovení výše příspěvku zaměstnance na stravování a způsob jeho úhrady

Varianty:

A)

Provoz vlastního zařízení závodního stravování

Na základě kalkulace na jedno hlavní jídlo byla stanovena cena: 60 Kč (stanovte příslušnou hodnotu)

Z toho:

50 Kč uhradí zaměstnanec (stanovte příslušnou hodnotu),

10 Kč uhradí firma ze sociálního fondu. (dopočítejte na základě výše uvedených údajů).

B)

Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu (tzv. stravenkový paušál)

Účetní jednotka poskytuje peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. (Výši tohoto příspěvku si stanovuje účetní jednotka sama. V praxi však bude nejčastěji zvolen peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu ve výši 70 % horní hranice stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při cestě trvající 5 až 12 hodin, neboť peněžní příspěvek v této maximální výši je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnanci jej tedy obdrží vyplacený v plné výši.) Hodnota stravenkového paušálu nad uvedený limit není osvobozeným příjmem daného zaměstnance.

C)

Závodní stravování poskytnuté prostřednictvím jiných subjektů

Hodnota nakoupených stravenek (včetně provize) je (stanovte příslušnou hodnotu) Kč.

Zaměstnanec uhradí XX % (stanovte příslušné procento v rozmezí 0 až 100 %) hodnoty stravenky, tj. (vyčíslete hodnotu, kterou bude hradit zaměstnanec v Kč) ,

zbývající část YY % (dopočítejte do 100 % na základě výše uvedených údajů), tj. (vyčíslete hodnotu, kterou bude hradit zaměstnanec v Kč) Kč uhradí zaměstnavatel.

Od 1. 1. 2024 je osvobozeným příjmem daného zaměstnance stravenka, stravování dodavatelsky, závodní stravování či stravenkový paušál max. 70 % horního limitu pro stravné pro cestovní náhrady 5 až 12 hod., které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Zaměstnanci nebude poskytován příspěvek na závodní stravování jestliže

 • odpracuje pouze část směny,

 • je vyslán na pracovní cestu a přísluší mu stravné podle zákoníku práce.

Podle jednotlivých zaměstnanců bude vedena evidence stravenek a stravného:

 • veden výdej stravenek na 1 měsíc,

 • vedena evidence stravného na pracovních cestách,

 • dle evidence stravného na pracovních cestách za přecházející měsíc bude snížen počet vydaných stravenek příslušnému zaměstnanci na běžný měsíc.

V souladu s interním předpisem o časovém rozlišování nákladů a výnosů se jedná o nevýznamné částky, které se nebudou v rámci jednotlivých měsíců časově rozlišovat. Pouze na konci účetního období se provede test, zda se jedná o nevýznamnou částku nákladů.

3. Evidence stravenek

Evidenci stravenek zajistí asistentka ředitele........

Komentář:

V případě závodního stravování je třeba ve vnitřním předpise stanovit zejména:

 • formu stravování,

 • výši příspěvku zaměstnance případně i způsob jeho úhrady,

 • evidenci stravenek.

Z hlediska zaměstnavatele je třeba správně posoudit daňové hledisko (daň z příjmů i DPH) u různých variant závodního stravování.

Zákoník práce vymezuje v § 236 ZP – Stravování zaměstnanců:

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno:

a) bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu,

b) zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené,

c) zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Od 1. 1. 2024 zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP stanovuje, že:

Příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin.

V případě zaměstnance vykonávajícího činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, jejíž výkon není rozvržen na směny podle jiného právního předpisu, je příjem ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem od daně osvobozen, pokud během kalendářního dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu ani na stravné v rámci cestovních náhrad na základě smlouvy, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejného kalendářního

Nahrávám...
Nahrávám...