dnes je 23.7.2024

Input:

Účtování kryptoměn

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

4.10
Účtování kryptoměn

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Struktura vnitřního předpisu o účtování kryptoměn:

1. Vymezení kryptoměn

2. Ocenění kryptoměn

3. Účtování kryptoměn

4. Evidence kryptoměn

5. Inventarizace kryptoměn

1. Vymezení kryptoměn

Kryptoměna je nehmotné aktivum, které se využívá jako digitální ekvivalent peněžních prostředků.

Varianta A:

Kryptoměna se vykazuje jako zásoba svého druhu v rámci rozvahové položky:

 • Zboží na účtu "132 – Zboží na skladě a v prodejnách" (v příslušném analytickém členění) – pokud byla kryptoměna:

  • získána ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží;

  • pořízena za účelem budoucí úhrady závazku/ů;

  • pořízena za účelem spekulativního obchodování.

 • Výrobky na účtu "123 – Výrobky" (v příslušném analytickém členění) – pokud byla kryptoměna vytěžena v rámci vlastní činnosti.

Varianta B:

Kryptoměna se vykazuje jako zásoba svého druhu v rámci rozvahové položky:

(příklady možné tvorby syntetických účtů ve skupinách 13 a 12)

 • Zboží na účtu "134 – Ostatní kryptoměny" – pokud byla kryptoměna:

  • získána ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží;

  • pořízena za účelem budoucí úhrady závazku/ů;

  • pořízena za účelem spekulativního obchodování.

  • Výrobky na účtu "125 – Kryptoměny vytvořené vlastní činností" – pokud byla kryptoměna nabyta vlastní činností prostřednictvím její těžby.

2. Ocenění kryptoměn

2.1 Ocenění kryptoměn při pořízení

Kryptoměna se oceňuje pořizovací cenou v případě, že byla nabyta ve formě přijaté úhrady za prodej zboží, výrobků či služeb; byla pořízena za účelem budoucí úhrady závazků či byla pořízena za účelem spekulativního obchodování. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů, mezi které patří zejména transakční poplatky spojené s nákupem kryptoměny.

Kryptoměna se oceňuje vlastními náklady v případě, že byla vytěžena příslušnou účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují odpisy dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv podílejících se na těžbě kryptoměny, spotřebovanou energii, případně přímé osobní náklady zaměstnanců podílejících se na těžbě (mzdové náklady včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění, jež byly vynaloženy v průběhu těžby).

2.2 Ocenění kryptoměn v rámci jejího úbytku

Možná varianta:

Pro ocenění úbytku kryptoměn z evidence se využije technika váženého aritmetického průměru.

Možná varianta:

Pro ocenění úbytku kryptoměn z evidence se využije způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (FIFO).

3. Účtování kryptoměn (druhové členění provozních nákladů)

Možná varianta – účtování kryptoměn na základě průběžného způsobu A:

Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku kryptoměn průběžně způsobem A.

Varianta A:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "132 – Zboží na skladě a v prodejnách" a dále účtu "123 – Výrobky". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem

Pořízení kryptoměny nákupem
Účtování MD D
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu 131 221
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada 131 321 či 325
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky) 131 221 nebo 321 či 325
Zařazení kryptoměny do evidence v pořizovací ceně 132 AÚ 131

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží
Účtování MD D
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně 131 311
Zařazení kryptoměny do evidence 132 AÚ 131

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)
Účtování MD D
Zařazení vytěžené kryptoměny do evidence ve vlastních nákladech 123 AÚ 583 AÚ

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně

Úhrada závazku v kryptoměně
Účtování MD D
Úhrada závazku v kryptoměně 321 či 325 604 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence 504 AÚ 132 AÚ

Prodej kryptoměny

Prodej kryptoměny
Účtování MD D
Přijatá úhrada 221 604 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 132 AÚ) 504 AÚ 132 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 123 AÚ) 583 AÚ 123 AÚ

Varianta B:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "134 – Ostatní kryptoměny" a dále účtu "125 – Kryptoměny vytvořené vlastní činností". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Pro komplexní zachycení transakcí týkajících se účtování kryptoměn se kromě výše uvedených účtů vytvoří následující účty v účtovém rozvrhu:

"133 – Pořízení kryptoměn"

"505 – Prodané kryptoměny"

"589 – Změna stavu kryptoměn"

"605 – Tržby z prodeje kryptoměn"

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem

Pořízení kryptoměny nákupem
Účtování MD D
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu 133 221
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada 133 321 či 325
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky) 133 221 nebo 321 či 325
Zařazení kryptoměny do evidence v pořizovací ceně 134 AÚ 133

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží
Účtování MD D
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně 133 311
Zařazení kryptoměny do evidence 134 AÚ 133

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)
Účtování MD D
Zařazení vytěžené kryptoměny do evidence ve vlastních nákladech 125 AÚ 589 AÚ

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně

Úhrada závazku v kryptoměně
Účtování MD D
Úhrada závazku v kryptoměně 321 či 325 605 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 134 AÚ) 505 AÚ 134 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 125 AÚ) 589 AÚ 125 AÚ

Prodej kryptoměny

Prodej kryptoměny
Účtování MD D
Přijatá úhrada 221 605 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 134 AÚ) 505 AÚ 134 AÚ
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 125 AÚ) 589 AÚ 125 AÚ

Možná varianta – účtování kryptoměn na základě periodického způsobu B:

Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku kryptoměn periodicky způsobem B.

Varianta A:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "132 – Zboží na skladě a v prodejnách" a dále účtu "123 – Výrobky". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období
Účtování MD D
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu 504 AÚ 221
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada 504 AÚ 321 či 325
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky) 504 AÚ 221 nebo 321 či 325

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období
Účtování MD D
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně 504 AÚ 311

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období
Účtování MD D
Úhrada závazku v kryptoměně 321 či 325 604 AÚ

Prodej kryptoměny v průběhu účetního období

Prodej kryptoměny v průběhu účetního období
Účtování MD D
Přijatá úhrada 221 604 AÚ

Transakce na konci účetního období

Transakce na konci účetního období
Účtování MD D
Převod počátečního stavu kryptoměn evidovaných na účtu 132 AÚ do nákladů 504 AÚ 132 AÚ
Převod počátečního stavu kryptoměn evidovaných na účtu 123 AÚ do nákladů 583 AÚ 123 AÚ
Zjištěný konečný stav kryptoměn evidovaných na účtu 132 AÚ 132 AÚ 504 AÚ
Zjištěný konečný stav kryptoměn evidovaných na účtu 123 AÚ 123 AÚ 583 AÚ

Varianta B:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "134 – Ostatní kryptoměny" a dále účtu "125 – Kryptoměny vytvořené vlastní činností". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Pro komplexní zachycení transakcí týkajících se účtování kryptoměn se kromě výše uvedených účtů vytvoří následující účty v účtovém rozvrhu:

"133 – Pořízení kryptoměn"

"505 – Prodané kryptoměny"

"589 – Změna stavu kryptoměn"

"605 – Tržby z prodeje kryptoměn"

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období
Účtování MD D
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu 505 221
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada 505 321 či 325
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky) 505 221 nebo 321 či 325

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období
Účtování MD D
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně 505 311

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období
Účtování MD D
Nahrávám...
Nahrávám...