dnes je 1.3.2024

Input:

Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

9.4
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o tvorbě a použití opravných položek je zaměřena na:

1. Tvorbu opravných položek

2. Použití (čerpání) opravných položek

3. Účtování o opravných položkách

Jedna z možných variant:

1. Tvorba opravných položek

Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů.

Opravné položky u dlouhodobého majetku

Stanoví na základě výsledků inventarizace finanční ředitel.

Opravné položky u zásob – jejich tvorba bude v závislosti na obrátce zásob:

Průměrná (žádoucí) obrátka zásob je 30 dnů, opravné položky nad tuto dobu budou tvořeny ve výši – viz tabulka.

Opravné položky ve výši Zásoby, u nichž doba na skladě překročila
25 % 50 dnů
50 % 100 dnů
75 % 200 dnů
100 % 365 dnů

Opravné položky u pohledávek – viz samostatný vnitřní předpis "Pohledávky po splatnosti

2. Použití (čerpání) opravných položek

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existence, nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za daňově účinný náklad.

3. Účtování o opravných položkách

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost její výše (§ 55 PVZÚ).

V příloze v účetní závěrce bude uveden způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek v souladu s tímto vnitřním předpisem.

Komentář:

Jedním z nástrojů vyjadřujících v účetnictví zásadu opatrnosti je účtování o opravných položkách. Opravné položky je možno tvořit k účtům majetku na základě výsledků inventarizace a výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku.

1. Opravné položky u dlouhodobého majetku

Tvorba opravných položek je možná u

Nahrávám...
Nahrávám...