dnes je 22.7.2024

Input:

Zásoby vlastní výroby

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

8.2
Zásoby vlastní výroby

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Struktura vnitřního předpisu o zásobách vlastní výroby je zaměřena na jejich:

1. Vymezení

2. Ocenění

3. Účtování při pořízení a úbytku

4. Evidenci

5. Inventarizaci

6. Normy přirozených úbytků, zmetky, likvidaci

Jedna z možných variant:

1. Vymezení zásob vlastní výroby

Příklad varianty vymezení zásob, které se ve firmě vyskytují

Zásobami vlastní výroby jsou:

 • nedokončená výroba

produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni (evidované dle jednotlivých zakázek pro konkrétní odběratele; hotové výrobky nejsou skladovány).

2. Ocenění zásob

Jedna z možných variant:

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímý materiál, přímá mzda a ostatní přímé náklady.

Zásoby nedokončené výroby budou oceňovány dle skutečnosti (zajištěno analytickými účty ...........) v položkách přímých nákladech tj. přímý materiál, přímé mzdy, včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění a ostatní přímé náklady.

Zásada: Veškeré náklady, které na příslušný výrobek (zakázku) firma do nedokončené výroby proúčtovala, musí v okamžiku odvádění výrobků z nedokončené výroby odúčtovat.

Čili vyskladnění zásob z nedokončené výroby oceňuje firma v cenách, v nichž jsou zásoby nedokončené výroby oceňovány.

3. Účtování pořízení a úbytku zásob vlastní výroby (druhové členění provozních nákladů)

Jedna z možných variant:

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob průběžně způsobem A.

Účtování nedokončené výroby (měsíční)

Při způsobu A účtování zásob se na účtu 121 – Nedokončená výroba účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby souvztažným účtem je účet 581 – Změna stavu nedokončené výroby.

Účtování MD D
Přírůstek nedokončené výroby 121 581
Úbytek nedokončené výroby 581 121

Pro vyskladnění zásob stejného druhu lze použít aritmetický průměr nebo metodu FIFO.

4. Evidence zásob vlastní výroby

Jedna z možných variant:

Při evidenci zásob vlastní výroby je třeba respektovat jejich

 • označení, přírůstky, úbytky, ocenění, údaje o množství.

Těmto potřebám je třeba přizpůsobit vhodné analytické účty.

Vedení evidence

 • například na skladních kartách ................. popis způsobu

 • v datových souborech počítače ................. popis

Evidenci zajišťuje......

5. Inventarizace zásob vlastní výroby

Inventarizace nedokončené výroby bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem Inventarizace majetku a závazků) jedenkrát ročně.

V rámci této inventarizace bude:

 • porovnán stav majetku vykázaný v účetnictví se stavem skutečným (zjištěným inventurou),

 • posuzována výše ocenění tohoto majetku.

5.1. Stav majetku na základě výsledků inventarizace

Varianty provádění inventur (zjišťování skutečného stavu):

Inventura u zásob je buď fyzická (provádí se přepočtení, převážení, přeměření apod.) nebo se zjišťuje technickým propočtem. Způsob bude každoročně zpřesněn podle výroby a bude uveden v inventurních soupisech. V případě, že nelze zásoby materiálu fyzicky ověřit, použije se pro provedení inventury dokladová inventura.

5.2. Ocenění majetku na základě výsledků inventarizace

Na základě výsledků inventarizace je možno tvořit k účtům majetku opravné položky a to výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku.

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví. Zejména:

 • znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit,

 • zcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět.

Konkrétní postupy ke zjišťování stavu majetku i k ověření jeho ocenění budou zpřesněny a předány inventarizačním komisím v rámci školení k inventarizaci.

Více k inventarizaci – viz vnitřní předpis "Inventarizace majetku a závazků".

V něm jsou vymezeny zejména:

 • Inventarizační komise

 • Plánovaný termín inventur

 • Inventurní soupis a inventarizační zápis

Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manko, se zachytí na vrub účtu 549 – Manka a škody, přebytky ve prospěch účtu 581 – Změna stavu nedokončené výroby (alternativně lze použít účet ze skupiny 64). V případě úbytků do normy se rozdíl zaúčtuje na vrub účtu 581 – Změna stavu nedokončené výroby.

Inventarizační rozdíly se účtují zásadně do období, za které se inventarizací stav zásob ověřuje.

6. Normy přirozených úbytků, zmetky, likvidace zásob

Jedna z možných variant:

Norma přirozeného úbytku zásob vlastní výroby není stanovena.

Zmetky při výrobě se nepovažují za škody v účetnictví ani z hlediska daně z příjmů. Považují se za technologické a technické úbytky zásob.

Postup v účetnictví závisí na tom, zda jde o vnitřní zmetky či zmetky vnější.

Náklady na vnitřní zmetky jsou součástí nákladů na výrobu (aniž by se pojímaly do ocenění zásob vlastní výroby).

Náklady na vnější zmetky – postupuje se podle uzavřených smluv v oblasti obchodně závazkových vztahů. V případě, kdy z pozice dodavatele vznikají náklady na vnější zmetky nejen ve výši dodávky (vyfakturovaných částek), ale i částek dalších náhrad odběrateli (např. náklady odběratele na zpracování přijaté nekvalitní dodávky), je možno pojímat buď globálně jako náhradu škody odběrateli a vyúčtovat ji na vrub účtu 548 – Ostatní provozní náklady, nebo rozložit částku uplatňovanou odběratelem na část dobropisu k dodávce a náhradu škody za vynaloženou práci odběratelem.

V souvislosti se zmetky se uplatňují náhrady nákladů na zmetky podle právních možností např. vůči zaměstnancům nebo dodavatelům. Uplatněné náhrady (v souladu s právními předpisy) se účtují ve prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy. Rovněž výnosy ze zmetků (např. z druhotných surovin) se účtují do výnosů.

Likvidace zásob vlastní výroby

K likvidaci zásob dochází především z důvodu jejich nepoužitelnosti, poškození, neopravitelnosti, neprodejnosti.

Likvidace zásob znamená jejich:

 • fyzické znehodnocení a současně

 • vyřazení z účetnictví (evidence).

S účinností od 1. 1. 2008 jsou daňově účinnými náklady také výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob.

Jedna z možných variant:

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Protokol o likvidaci zásob Firma

1. Seznam likvidovaných zásob (případně se uvede v příloze protokolu)

Položka účetní (skladová cena)
............. ............ Kč
............. ............ Kč

2. Další výdaje související s likvidací:

3. Důvody likvidace (na základě výsledků inventarizace):

4. Způsob likvidace:

5. Čas provedení likvidace:

6. Místo provedení likvidace:

7. Další údaje o způsobu naložení s likvidovanými zásobami:

8. Osoby odpovědné za provedení likvidace:

Protokol o likvidaci sestavil ............................... Dne .........................

Komentář:

Zásoby vlastní výroby (účtová skupina 12)

V rámci metodického řízení účetnictví v oblasti zásob vlastní výroby je třeba tento majetek zejména správně vymezit, ocenit, zvolit způsob účtování, zvolit vhodnou evidenci a podmínky pro jeho inventarizaci.

Vymezení zásob vlastní výroby – dle účetních pravidel:

Nedokončená výroba a polotovary jsou

a) produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty;

b) odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Specifickou položkou těchto zásob jsou mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Položka obsahuje zvířata a jejich skupiny včetně jatečních zvířat, která nejsou vykazována v položkách – dospělá zvířata a jejich skupiny, materiál nebo zboží.

Jaká vnitřní rozhodnutí je třeba přijmout ve firmě při vymezení zásob vlastní výroby?

Vymezit položky zásob vlastní výroby. Při výrobě nemusí vznikat veškeré produkty zásob vlastní výroby, zpravidla se nejprve zaznamenává nedokončená výroba a potom hotové výrobky. Někdy vznikají přímo hotové výrobky, nezaznamenává se ani nedokončená výroba ani polotovary.

I při činnosti, kde nevznikají hmotné produkty, je možné zaznamenat nedokončenou výrobu a výrobky, například vývoj software, projekty apod.

Nahrávám...
Nahrávám...