dnes je 22.7.2024

Input:

Zásoby - zboží

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

8.3
Zásoby – zboží

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Struktura vnitřního předpisu o zásobách zboží je zaměřena na jeho:

1. Vymezení

2. Ocenění

3. Účtování při pořízení a úbytku

4. Evidenci

5. Inventarizaci

6. Normy přirozených úbytků (ztratné), likvidaci

Jedna z možných variant:

1. Vymezení zboží

Příklad varianty vymezení zásob, které se ve firmě vyskytují

132.10 – Zboží na skladě

132.20 – Zboží v prodejně

2. Ocenění zboží

Jedna z možných variant:

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou.

Ocenění zásob stejného druhu za různou pořizovací cenu

Zásoby stejného druhu budou vedeny na skladě v ocenění pořizovací cenou (tj. cenou pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících) nebo vlastních nákladů.

3. Účtování pořízení a úbytku zboží (druhové členění provozních nákladů)

Varianty:

A)

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob průběžně způsobem A. Podstatou způsobu A je soustředění všech nákladů vynaložených na pořízení zásob nákupem na majetkových účtech zásob. Důsledně bude používán účet pořízení materiálu 131 – Pořízení zboží. Zásoby se vyúčtují do nákladů až v okamžiku jejich skutečné spotřeby.

B)

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob periodicky způsobem B. Podstatou tohoto způsobu je účtování veškerých složek pořizovací ceny zásob na vrub nákladových účtů skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 132 – Zboží na skladě převedou na vrub příslušných nákladových účtů (504). Důležitou podmínkou při uplatnění způsobu B je povinné vedení evidence o zásobách v průběhu roku tak, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob.

Pro vyskladnění zásob stejného druhu lze použít aritmetický průměr nebo metodu FIFO.

4. Evidence zboží

Vedení evidence zboží

 • například na skladních kartách ................. popis způsobu

 • v datových souborech počítače ................. popis

Vymezení odpovědnosti za evidenci zboží ...............

5. Inventarizace zboží

Inventarizace zboží bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem Inventarizace majetku a závazků) jedenkrát ročně.

V rámci této inventarizace bude:

 • porovnán stav majetku vykázaný v účetnictví se stavem skutečným (zjištěným inventurou),

 • posuzována výše ocenění tohoto majetku.

5.1. Stav majetku na základě výsledků inventarizace

Varianty provádění inventur (zjišťování skutečného stavu):

Inventura u zásob je buď fyzická (provádí se přepočtení, převážení, přeměření apod.) nebo se zjišťuje technickým propočtem. Způsob bude každoročně zpřesněn pro konkrétní druhy zboží a bude uveden v inventurních soupisech. V případě, že nelze zásoby materiálu fyzicky ověřit, použije se pro provedení inventury dokladová inventura.

5.2. Ocenění majetku na základě výsledků inventarizace

Na základě výsledků inventarizace je možno tvořit k účtům majetku opravné položky a to

výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku.

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví. Zejména:

 • znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit,

 • zcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět.

Konkrétní postupy ke zjišťování stavu majetku i k ověření jeho ocenění budou zpřesněny a předány inventarizačním komisím v rámci školení k inventarizaci.

Více k inventarizaci – viz vnitřní předpis "Inventarizace majetku a závazků".

V něm jsou vymezeny zejména:

 • Inventarizační komise

 • Plánovaný termín inventur

 • Inventurní soupis a inventarizační zápis

Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků (ztratné), se zachytí na vrub účtu 549 – Manka a škody, přebytky ve prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.

Inventarizační rozdíly se účtují zásadně do období, za které se inventarizací stav zásob ověřuje.

6. Normy přirozených úbytků (ztratné) likvidace zásob

Jedna z možných variant:

Norma přirozeného úbytku zboží (ztratné)

 • skladované zboží (podle jednotlivých druhů) 0,10 %

 • zboží v prodejně (podle jednotlivých druhů) 0,50 %

Konkrétní propočty jsou uloženy .....................

Likvidace zboží

K likvidaci zásob dochází především z důvodu jejich nepoužitelnosti, poškození, neopravitelnosti, neprodejnosti.

Likvidace zásob znamená jejich:

 • fyzické znehodnocení a současně

 • vyřazení z účetnictví (evidence).

S účinností od 1. 1. 2008 jsou daňově účinnými náklady také výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob.

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Protokol o likvidaci zásob Firma

1. Seznam likvidovaných zásob (případně se uvede v příloze protokolu)

Položka účetní (skladová cena)
............. ............ Kč
............. ............ Kč

2. Další výdaje související s likvidací:

3. Důvody likvidace (na základě výsledků inventarizace):

4. Způsob likvidace:

5. Čas provedení likvidace:

6. Místo provedení likvidace:

7. Další údaje o způsobu naložení s likvidovanými zásobami:

8. Osoby odpovědné za provedení likvidace:

Protokol o likvidaci sestavil ............................... Dne .........................

Komentář:

Zboží (účtová skupina 13)

V případě, že firma se zabývá obchodní činností, je třeba v rámci metodického řízení účetnictví zejména správně vymezit zboží, ocenit jej, zvolit způsob účtování (nákupy, skladování, prodej), zvolit vhodnou evidenci a podmínky pro jeho inventarizaci.

Vymezení zboží – dle účetních pravidel:

Zboží obsahuje:

 • movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje;

 • výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen,

 • zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečních zvířat,

 • nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem

Nahrávám...
Nahrávám...