dnes je 23.7.2024

Input:

Změny účetních metod

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

3.3
Změny účetních metod

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis je zaměřen na:

1. Vymezení účetních metod

2. Změny účetních metod

Jedna z možných variant:

1. Vymezení účetních metod

Dle zákona o účetnictví – § 4 odst. 8 písm. g) ZoÚ:

Účetní metody – zejména:

  • způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku,

  • postupy tvorby a použití opravných položek,

  • postupy odpisování,

  • postupy tvorby a použití rezerv.

Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody ve znění platném na jeho počátku.

Účetní metody jsou vymezeny konkrétními vnitřními předpisy.

2. Změny účetních metod

S účinností od 1. 1. 2013 se rozdíly ze změn účetních metod účtují na vrub nebo ve prospěch rozvahového účtu "Jiný výsledek hospodaření minulých let“.

Do konce účetního období 2012 bylo účetními standardy doporučeno účtovat rozdíly ze změn účetních metod na vrub mimořádných nákladů (účet 581) resp. ve prospěch mimořádných výnosů (účet 681).

Vždy je nutné o těchto změnách informovat v příloze účetní závěrky.

Případné konkrétní změny účetních metod budou podrobně popsány v příloze tohoto vnitřního předpisu.

Zásada:

Ke změně účetní metody může dojít pouze k 1. dni nového účetního období.

Jedna z možných variant:

Příloha – změna účetní metody:

Pro oceňování úbytků skladovaných zásob se dosud používala metoda oceňování v předem stanovených cenách se samostatným vykázáním oceňovacích odchylek.

K 1. lednu nového účetního období (při zavedení nově pořízeného programu skladového hospodářství) bude použita pro oceňování úbytků skladovaných zásob metoda:

FIFO (první cena do skladu, první cena ze skladu, z anglického first in – first out).

Zásoby skladované k datu 31. prosince je nutné přecenit k 1. lednu tak, jako kdyby byla používaná metoda FIFO.

Za přecenění zásob a vyčíslení rozdílů ze změny metody do data ...........................

odpovídá..........................................

Postup účtování rozdílů ze změny oceňování zásob při jejich vyskladnění k 1. lednu nového účetního období:

Účetní případ MD D
Změna metody – sklad materiálu (zvýšení hodnoty skladu) 112 427
Změna metody – sklad materiálu (snížení hodnoty skladu) 427 112
Změna metody – sklad zboží (zvýšení hodnoty skladu) 132 427
Změna metody – sklad zboží (snížení hodnoty skladu) 427 132

Účet:

427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

Změna metody oceňování zásob ovlivní základ daně za nové účetní období.

Odpovídá....................................

Komentář:

Dle zákona o účetnictví – § 7 ZoÚ:

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen "uživatel"), činit ekonomická rozhodnutí.

Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona.

Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle prvního odstavce § 7, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze v účetní závěrce.

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů

  • změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů

  • zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky,

přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

Účetní jednotky jsou povinny v příloze účetní závěrky vždy uvést informaci

  • o použitých účetních metodách, popřípadě

  • o odchylkách od těchto metod s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Vymezení účetních metod dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (platné k 1. 1. 2024):

ČÁST ČTVRTÁ – ÚČETNÍ METODY:

  • Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících (§ 47 PVZÚ)

  • Vymezení nákladů

Nahrávám...
Nahrávám...