dnes je 22.7.2024

Input:

114/2015 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %

č. 114/2015 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. dubna 2015,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015-2030, 0,95 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %
Zkrácený název: ČR, 0,95 %, 30
Pořadové číslo emise: 94.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13. 5. 2015
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 15. 4. 2030
Datum emise: 15. 5. 2015
Datum splatnosti: 15. 5. 2030
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,95 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004477
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703251
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703269
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703277
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703285
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000703293
Kupón č.  5 - ISIN: CZ0000703301
Kupón č.  6 - ISIN: CZ0000703319
Kupón č.  7 - ISIN: CZ0000703327
Kupón č.  8 - ISIN: CZ0000703335
Kupón č.  9 - ISIN: CZ0000703343
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000703350
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000703368
Kupón č. 12 - ISIN: CZ0000703376
Kupón č. 13 - ISIN: CZ0000703384
Kupón č. 14 - ISIN: CZ0000703392
Kupón č. 15 - ISIN: CZ0000703400
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je
Nahrávám...
Nahrávám...