dnes je 23.7.2024

Input:

121/2019 Sb., Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

č. 121/2019 Sb., Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2019
o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 a § 39a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb., a podle § 431 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., k provedení § 31, 36, 136, 371 a 383 insolvenčního zákona:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tato vyhláška stanovuje obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce a na plnění některých povinností insolvenčního správce a stanovuje rozsah úředních hodin sídla a provozovny, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.
ČÁST DRUHÁ
MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
§ 2
Označování sídla a provozovny
(1)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce”, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních správcích a slova „Úřední hodiny:” s uvedením úředních hodin sídla podle § 3.
(2)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce”, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních správcích a slova „Provozovna - Úřední hodiny:” s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.
§ 3
Úřední hodiny sídla a provozovny
(1)  Sídlo je pro veřejnost otevřeno v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň 6 hodin v 1 dnu, a to pravidelně alespoň 1 den v kalendářním týdnu.
(2)  Provozovna je pro veřejnost otevřena za podmínek podle odstavce 1 alespoň 4 hodiny v 1 dnu.
(3)  Úřední hodiny každé provozovny jsou stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 5.
(4)  Insolvenční správce může svoje sídlo a každou provozovnu uzavřít až na 4 kalendářní týdny v roce, jestliže o plánovaném uzavření informuje ministerstvo alespoň 7 pracovních dní předem. Zároveň uvede týdny, v nichž budou sídlo nebo provozovna uzavřeny. V dostatečném předstihu před uzavřením a po dobu jeho trvání zajistí na vhodném a viditelném místě u vstupu do uzavřeného sídla nebo provozovny umístění informační tabule s označením týdnů, v nichž budou sídlo nebo provozovna uzavřeny.
§ 4
Vybavení sídla a provozovny
Materiální vybavení sídla a provozovny je přiměřené povaze a rozsahu činností vykonávaných insolvenčním správcem, jestliže zejména jejich velikost, prostorové členění a vybavení místností vytváří důstojné prostředí pro jednání s dlužníkem, věřiteli a dalšími osobami.
§ 5
Činnosti zajišťované v provozovně
(1)  Insolvenční správce v každé své provozovně v úředních hodinách zajišťuje činnosti stanovené insolvenčním zákonem, a to zejména
a)  přijímání písemností,
b) 
Nahrávám...
Nahrávám...