dnes je 23.7.2024

Input:

130/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020, CPI %

č. 130/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020, CPI %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 13. května 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020, CPI %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2020, CPI % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020, CPI %
Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 20
Pořadové číslo emise: 83.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2019
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 6. 2020
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003990
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4.  Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo občanské sdružení fyzických osob (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.
6.  Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 150 000 000 000 Kč (slovy: sto padesát miliard korun českých).
7.  Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
8.  Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 12 těchto
Nahrávám...
Nahrávám...