dnes je 19.6.2024

Input:

169/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %

č. 169/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. dubna 2021,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2021-2031, VAR % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %
Zkrácený název: ČR, VAR %, 31
Pořadové číslo emise: 139.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 28. 4. 2021
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 1. 10. 2031
Datum emise: 30. 4. 2021
Datum splatnosti: 31. 10. 2031
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zlomek dní: ACT/360
ISIN: CZ0001006241
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 1. 10. v roce 2021 a k datům 31. 3. a 1. 10. počínaje rokem 2022 a v letech následujících dle přílohy č. 1 těchto emisních podmínek. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 31. 10. 2021 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 1. 10. 2021. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 1. 10. 2031 vylučují.
6.  Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou, kterou pro každé výnosové období stanoví ministerstvo v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Minimální úroková sazba v každém výnosovém
Nahrávám...
Nahrávám...