dnes je 28.9.2023

Input:

199/2020 Sb., Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

č. 199/2020 Sb., Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2020
o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
Česká národní banka stanoví podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 77b odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje vzor tiskopisu žádosti a obsah jeho příloh, pokud žadatel žádá o
a) povolení k činnosti penzijní společnosti,
b) registraci další činnosti penzijní společnosti,
c) souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti,
d) souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí penzijní společnosti,
e) povolení fúze penzijních společností,
f) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti,
g) povolení k vytvoření účastnického fondu,
h) schválení statutu účastnického fondu a jeho změn,
i) povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost,
j) odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu,
k) povolení sloučení účastnických fondů.
(2) Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, její formáty a další technické náležitosti.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž zahraniční právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla umístěn obchodní závod nebo pobočku, anebo v něm vykonávala svoji činnost nebo měla svůj majetek, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, to neplatí, pokud k němu došlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení, a tato žádost nebyla podána v době, kdy již probíhalo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské
Nahrávám...
Nahrávám...