dnes je 19.6.2024

Input:

21/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 21/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1993 byla v Jeruzalémě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 23. prosince 1994.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dnem 23. prosince 1994.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
SMLOUVA
mezi
Českou republikou
a
Státem Izrael
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
Vláda České republiky a vláda Státu Izrael
přejíce si uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a napomáhat dalšímu rozvoji vzájemných vztahů,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se uplatňuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z části příjmu včetně daní ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”);
b)  v Izraeli
(i)  daně ukládané podle zákona o dani z příjmu (Income Tax Ordinance) a zákonů souvisejících;
(ii)  daň ze zisku a daň z objemu mezd finančních institucí a pojišťovacích společností;

(dále nazývané „izraelská daň”).
4. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na daně stejného nebo podobného druhu, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Česká republika” znamená území, na kterém platí daňové zákony České republiky;
b)  výraz „Izrael” znamená stát Izrael v souladu s jeho zákony, a pokud je použit v zeměpisném významu, zahrnuje, avšak není omezen na výsostné vody Izraele a jakoukoliv oblast vně výsostných vod, která v souladu se zákony Izraele je územím, na němž mohou být vykonávána práva Izraele týkající se průzkumu a využívání přírodních, biologických a
Nahrávám...
Nahrávám...