dnes je 27.5.2024

Input:

236/1995 Sb., Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 236/1995 Sb., Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 26. září 1995
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
287/1997 Sb.
(k 28.11.1997)
doplňuje § 4a
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 31 odst. 4 písm. b)
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
v § 1 vkládá nové písm. f) a v Části II. Hlavu pátou A)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 3 mění odst. 3 a doplňuje odst. 4 a 5
420/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 34 mění odst. 3, vkládá odst. 4
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší v § 1 písm. g) a v části druhé hlavu šestou
427/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
mění § 3 odst. 4 (roky)
49/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
vkládá slova v § 7 odst. 1, ruší slova v § 37 odst. 2
359/2004 Sb.
(15.6.2004)
mění 10 novelizačních bodů, včetně názvu
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 57 novelizačních bodů
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v Části druhé vkládá Hlavu sedmou
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 1 mění písm. f)
mění § 27a a § 27b
388/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 6 odst. 1 mění písm. f)
v § 9 odst. 1 mění písm. b),
vkládá § 10a
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
531/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší slova v § 9 odst. 1 písm. b) a § 10a; mění § 10 odst. 2
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 1 písm. f) a v části druhé vkládá hlavu osmou
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší v § 3 odst. 4 a 5; mění § 34 odst. 4, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 34 odst. 4
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 34 odst. 4 nahrazuje slova
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 34 odst. 4
418/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 3 vkládá odst. 4
nález ÚS
269/2010 Sb.
(k 30.10.2010)
ruší v § 3 odst. 4 ustanovení týkající se soudce
346/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 37; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 34 odst. 4; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
425/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 2, § 3 odst. 3, § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. b) a c), § 10 odst. 1, § 19 odst. 1; vkládá nové § 3a a 3b; ruší § 33b
nález ÚS
267/2011 Sb.
(k 12.9.2011)
ruší v § 3b odst. 1
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 34 odst. 4; nové přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 6 odst. 1 písm. h)
nález ÚS
181/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
ruší § 3b odst. 2
nález ÚS
181/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v § 3 odst. 3 slova „2,5násobek”
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3; nové přechodné ustanovení
231/2013 Sb.
(k 17.8.2013)
vkládá v § 38 odst. 3 a 4
nález ÚS
161/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší v § 3 odst. 3 slovo „2,75násobek” - pokud se to týká soudců okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
185/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 17 a § 18
359/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3 a § 3a
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 1, § 7; vkládá v části druhé hlavu devátou
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
316/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 3 odst. 3
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 34 odst. 4; nové přechodné ustanovení
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 1 písm. f), § 7 odst. 1 a vkládá v části druhé hlavu šestou
178/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění v § 1 odst. 1 písm. f) a vkládá v části druhé hlavu desátou
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 odst. 3
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
587/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3 odst. 3 a § 3b
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 31 odst. 1 písm. a)
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1 písm. f) a ruší v části druhé hlavu sedmou
18/2022 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 3 a § 4; ruší § 3a, § 3b a § 4a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Rozsah působnosti
§ 1
Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce
a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen „poslanec”),
b) člena vlády,
c) prezidenta republiky,
d) soudce Ústavního soudu,
e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, člena, místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, člena Národní rozpočtové rady a předsedy Národní sportovní agentury (dále jen „představitel”),
g) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen „soudce”),
h) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen „poslanec Evropského parlamentu”).
§ 2
(1) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží
a) plat,
b) náhrady výdajů,
c) naturální plnění a
d) odchodné.
(2) Poslanci Evropského parlamentu náleží plat, pokud mu není plat vyplácen z rozpočtu Evropské unie.
§ 3
Plat
(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených.
(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek a pro soudce 3násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením1) .
§ 3a
(zrušen zák. č. 18/2022 Sb. k 1.2.2022)
Nahrávám...
Nahrávám...