dnes je 25.6.2024

Input:

47/2016 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

č. 47/2016 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. dubna 2015 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.
Se Smlouvou a Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky je ratifikoval.
Smlouva a Protokol vstoupily v platnost na základě článku 26 Smlouvy dne 4. srpna 2016 a jejich ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písm. a) a b) téhož článku.
České znění Smlouvy a Protokolu a anglické znění, jež je pro jejich výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU ÍRÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU

  
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDA ÍRÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
  
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
  
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v případě Íránské islámské republiky:
daň z příjmů;
b)  v případě České republiky:
(i)  daň z příjmů fyzických osob; a
(ii)  daň z příjmů právnických osob.
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
  
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
(i)  výraz „íránská islámská republika” označuje území pod svrchovaností a/nebo jurisdikcí íránské islámské republiky;
(ii)  výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;
b)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují, podle souvislosti, Českou republiku nebo íránskou islámskou republiku;
c)  výraz „osoba” zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení
Nahrávám...
Nahrávám...