dnes je 23.7.2024

Input:

519/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

č. 519/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022
ZÁKON
ze dne 15. prosince 2021
o kompenzačním bonusu pro rok 2022
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými, mimořádnými nebo ochrannými opatřeními1) přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus”).
ČÁST DRUHÁ
KOMPENZAČNÍ BONUS
§ 2
Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné
(1)  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.
(2)  Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 22. listopadu 2021 byl
a)  osobou podle odstavce 1, nebo
b)  osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po dni 22. listopadu 2020.
§ 3
Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným
(1)  Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má
a)  nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami, nebo
b)  pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny.
(2)  Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 může být pouze ten, kdo
a)  splňoval podmínky podle odstavce 1 ke dni 22. listopadu 2021,
b)  byl ke dni 22. listopadu 2021 daňovým
1.  rezidentem České republiky, nebo
2.  nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období, do něhož spadá příslušné bonusové období, podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(3)  Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období byla
a)  v úpadku nebo v likvidaci nebo
b)  nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
(4)  Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být dále společník společnosti s ručením omezeným,
a)  jejíž obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za žádné z 2 skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému období nepřekročil částku 120 000 Kč, nebo která předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, nepřekročí částku 120 000 Kč, a
b)  která nebyla ke dni 22. listopadu 2021 daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
(5)  V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek podle odstavců 1 až 4 ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně.
§ 4
Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
(1)  Subjektem kompenzačního bonusu je také osoba, která
Nahrávám...
Nahrávám...